Fasih Ahmet Dede

17. yüzyılda yetişen ve Mevlevî şâirler arasında mümtâz bir yere sahip ünlü divan şairidir. Fâtih Sultan Mehmet zamanında Arnavutluk'un fethedilmesiyle müslümanlığı kabul eden, devlet adamı, âlîm, şâir ve mutasavvıflar yetiştiren bir aileye mensuptur. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın hazine katipliğini yapmış daha sonra Galata Mevlevihanesi'nde Gavsi Dede'ye bağlanmış, Fenni Mehmet Dede'den resim dersleri alıp minyatür yapmıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdı. Doğum tarihi hakkında kesin bilgi bulunmayan şair 1699 yılında vefat etmiştir.
Fasih Ahmet Dede Sözleri